Văn bản kiểm định CLGD

Hướng dẫn tìm và cách mã hóa thông tin minh chứng trường Mầm non

  • Click chuột vào dấu tam giác ở đầu thư mục năm học để hiện lên các file
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 1007/KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non   264k v. 3 17:59, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non   420k v. 2 17:59, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
THÔNG TƯ Số 45/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non   117k v. 2 17:59, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
THÔNG TƯ số 07/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non   94k v. 2 17:59, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 8299 /BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn   59k v. 2 17:58, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Phụ lục I PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (Kèm theo Công văn số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 04 tháng 12 năm 2012)   46k v. 3 17:58, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ĉ
Xem Tải xuống
Phụ lục II BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG (Kèm theo Công văn số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 04 tháng 12 năm 2012)   30k v. 2 17:58, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ĉ
Xem Tải xuống
Phụ lục IV THỐNG KÊ THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (Kèm theo Công văn số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 04 tháng 12 năm 2012)   40k v. 2 17:58, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 41/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục   73k v. 2 17:26, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Hướng dẫn tìm thông tin minh chứng trong báo cáo tự đánh giá TTGDTX   195k v. 2 19:15, 3 thg 4, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số Số 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non   205k v. 2 17:59, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên   502k v. 2 17:24, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn số 46 /KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học   523k v. 2 17:24, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
THÔNG TƯ Số:42/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên   208k v. 2 01:47, 22 thg 1, 2013 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Mã hoá các thông tin minh chứng trong báo cáo tự đánh giá trường THCS   625k v. 2 01:28, 3 thg 4, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Mã hoá các thông tin minh chứng trong báo cáo tự đánh giá trường Tiểu học   484k v. 2 01:28, 3 thg 4, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
Mã hoá các thông tin minh chứng trong báo cáo tự đánh giá trường Mầm non   581k v. 2 01:29, 3 thg 4, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Xem Tải xuống
Phông đón nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục  50k v. 2 19:02, 16 thg 11, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
Thông tư liên tịch Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên  705k v. 2 20:37, 15 thg 9, 2014 Hoàng Văn Sử Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  1709k v. 2 18:38, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
  222k v. 3 18:38, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
  190k v. 2 18:38, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
  436k v. 2 18:38, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
  612k v. 2 18:30, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
  523k v. 2 18:30, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
  139k v. 2 18:38, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD
Ċ
Xem Tải xuống
  14213k v. 2 18:38, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD
ĉ
Xem Tải xuống
  1069k v. 2 18:30, 7 thg 3, 2017 Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng phòng KTKĐCLGD
Comments