Liên hệ

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Hà Nam
Tel: 03513.846586
Email: phongktkd.sohanam@moet.edu.vn
                                Trưởng phòng: Khuất Quang Thịnh
                                    Email:kqthinh.hanam@moet.edu.vn
                Phó trưởng phòng: Đinh Văn Đằng
                Email:dvdang@hanam.edu.vn
                                                                                           Phó trưởng phòng: Hoàng Văn Sử
                                                                                            Tel:03513.685261    
                                                                                           Email:hvsu@hanam.edu.vn
                Chuyên viên: Nguyễn Viết Phong
                Email:nvphong@hanam.edu.vn
Comments