Liên hệ

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Hà Nam
Tel: 03513.846586
Email: phongktkd.sohanam@moet.edu.vn

                                Trưởng phòng: Trần Trung Kiên
                                    Email:ttkien.hanam@moet.edu.vn
                Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Bình
                Email: ntbinh.hanam@moet.edu.vn
                                                                                           Chuyên viên: Hoàng Trọng Nghĩa
                                                                                           Email: htnghia.hanam@moet.edu.vn
                Chuyên viên: Hoàng Trung Hiếu
                Email: hthieu.hanam@moet.edu.vn
Comments